Paweł Sokół & Marek Wszołek

Radcowie Prawni

[ O nas ]

Kancelaria

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Oferta Kancelarii mieszczącej się w Gorlicach skierowana jest do osób z terenu całej Polski. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, a wiedza i doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowej praktyki zapewniają wysoką jakość świadczonych usług. Posiadane uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego stanowią dodatkowy atut i pozwalają na kompleksową pomoc w sprawach dotyczących nieruchomości.

[ specjalizacje ]

W czym możemy pomóc?

 • Odszkodowania
 • Windykacja
 • Odzyskiwanie własności nieruchomości
 • Pomoc osobom zadłużonym
 • Spółki i prawo gospodarcze
Kancelaria pomaga uzyskać Klientom odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami, czynami niedozwolonymi oraz z tytułu niewłaściwego wykonywania umów. Oferta Kancelarii obejmuje pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe (majątkowe). Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. szkody komunikacyjne). Przedmiotem zleceń przyjmowanych przez Kancelarię są sprawy z ubezpieczeń obowiązkowych (m.in. OC rolnika, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) i dobrowolnych (m.in. AC, OC, ubezpieczeń mienia np. domu, mieszkania, polis na życie, NNW). Nadto Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw o odszkodowania, które wynikają z innych źródeł, w tym z niewłaściwego wykonywania umów (np. o zapłatę kar umownych), jak i z czynów niedozwolonych (gdzie źródłem szkody jest zawinione zachowanie np. uszkodzenia ciała). Pomoc świadczona jest na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.
Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym Kontrahentom. Priorytetem w takich sprawach jest szybkość podejmowanych działań i dobór właściwych rozwiązań prawnych pozwalających na maksymalne zabezpieczenie interesów reprezentowanego Klienta, przy jednocześnie niskim nakładzie angażowanych w spór środków. Zatory w płatnościach utrudniają bieżącą działalność firmy, a w skrajnych przypadkach mogą nawet pozbawić ją płynności finansowej. Dlatego priorytetem w odzyskiwaniu należności jest szybkość działania. Kancelaria doradza w zakresie wyboru właściwych rozwiązań prawnych, mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta. Kancelaria oferuje indywidualne podejście do sprawy, doradztwo na etapie podejmowania decyzji o zasadności wnoszenia sprawy do Sądu oraz pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Właściwie sporządzony pozew umożliwia uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, jak również skraca czas rozpoznawania sprawy przez Sąd. Kancelaria doradza zarówno przedsiębiorcom, jak również indywidualnym osobom w sprawach, w których przedmiotem sporu są należności pieniężne. Pomoc świadczona jest zarówno na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.
Kancelaria pomaga w odzyskiwaniu prawa własności nieruchomości przejętych bezprawnie w przeszłości przez Skarb Państwa. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji, w oparciu o którą nastąpiła utrata prawa własności nieruchomości, otwiera możliwość odzyskania własności nieruchomości bądź uzyskania odszkodowania. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych mających na celu odzyskanie przez dawnych właścicieli bądź ich spadkobierców prawa własności nieruchomości przejętych w przeszłości przez Skarb Państwa w drodze wadliwych decyzji lub innych aktów prawnych organów administracji publicznej, w tym szczególnie związanych z tzw. akcją Wisła. Nierzadko zdarza się, iż wydawane przez organy administracji publicznej decyzje lub inne akty prawne, były niezgodne z obowiązującymi wówczas przepisami prawa. Sytuacja taka skutkuje tym, iż obecnie byli właściciele bądź ich spadkobiercy mają możliwość podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji i innych aktów prawnych, na podstawie których organy administracji publicznej przejmowały nieruchomości na własność Skarbu Państwa. Wyeliminowanie z obrotu prawnego takich decyzji otwiera możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym zwrotu prawa własności nieruchomości, które nadal należą do Skarbu Państwa bądź też w określonych przypadkach domagania się odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc, obejmującą czynności począwszy od uzyskania archiwalnej dokumentacji, zlecenia prac geodezyjnych, prowadzenia sprawy sądowej, a kończąc na pomocy przy rozgraniczeniu i wydaniu nieruchomości bądź wypłacie odszkodowania. Kancelaria prowadzi postępowania o odzyskanie nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa w ramach tzw. akcji Wisła, w związku z którą przejmowano nieruchomości na podstawie: dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR, dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego, dekretu z dnia 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. Ponadto istnienie możliwość ubiegania się przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa również na podstawie innych aktów prawnych.
Kancelaria świadczy pomoc osobom zadłużonym, w tym w szczególności w bankach i firmach windykacyjnych. Udzielana pomoc ma na celu ustalenie zakresu rzeczywistej odpowiedzialności i podjęcie odpowiednich działań w celu zminimalizowania zakresu odpowiedzialności Klienta. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie wezwań do zapłaty, jak również po wydanych przez Sąd nakazach zapłaty i doręczeniu pozwu. z uwagi na złożoność problemów związanych z zadłużeniem pomoc udzielana jest po indywidualnych konsultacjach i ocenie okoliczności faktycznych. Działania Kancelarii w takich sprawach nakierowane są na podjęcie działań mających na celu minimalizację odpowiedzialności Klienta. Fachowa porada umożliwia podniesienie skutecznych zarzutów procesowych (w tym przedawnienia roszczeń), które niejednokrotnie prowadzą do oddalenia powództwa i ostatecznie rozwiązują problem zadłużenia.
Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną przedsiębiorców na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W skład oferty wchodzi doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie, przekształcenia, rozwiązywanie, łączenie i podział spółek. Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej przygotowuje i opiniuje projekty umów. W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia: doradzanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności branżę prowadzonej działalności, jej rozmiar oraz zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem opodatkowania wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dotyczącej wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentacja Klienta przy wszystkich czynnościach związanych z jej założeniem, reprezentację Klientów w postępowaniu rejestrowym podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów wewnętrznych i innych aktów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich organów, doradzanie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa, bieżącą obsługę korporacyjną m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych spraw przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej, tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb Klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź w Kancelarii lub w siedzibie Klienta), windykację należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych, prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników Klienta, którzy pomimo prawomocnego orzeczenia Sądu nadal uchylają się od spłaty należności, reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej, uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego Kontrahentami, w tym dotyczącymi łączących Strony umów bądź polubownego zakończenia zaistniałego pomiędzy Stronami sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sądowej,
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo transportowe
 • Prawo korporacyjne
 • Prawo pracy
 • Spadki i podziały majątku
Kancelaria prowadzi na rzecz Klientów w sprawy związane z szeroko rozumianą tematyką prawa nieruchomości, w tym obrotem nieruchomościami i ich wartością. Działania Kancelarii ukierunkowane są na dostarczenie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej stanu prawnego określonej nieruchomości i zabezpieczenie interesów Klientów przy podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości. W skład oferty dotyczącej tematyki nieruchomości wchodzą w szczególności: doradztwo w zakresie wartości nieruchomości i wykonywanie operatów szacunkowych, pomoc przy uzyskiwaniu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, pomoc przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych i leśnych, audyt prawny nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, opiniowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przenoszenie użytkowania wieczystego, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości, jak również rozliczeniami właścicieli z posiadaczami nieruchomości (w tym sprawy o poniesione nakłady, pobrane pożytki i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości). Ponadto, w sprawach związanych z prawem nieruchomości Kancelaria współpracuje z notariuszami i geodetami, przez co zapewnia sprawną realizację spraw dotyczących nieruchomości na rzecz swoich Klientów.
Kancelaria świadczy pomoc prawną dla branży TSL. Kancelaria doradza zarówno przy wyborze najkorzystniejszych form prowadzenia działalności, jak również w sprawach związanych z bieżącą działalnością w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu. Najczęstszymi sprawami, w których doradza Kancelaria są sprawy o odszkodowania transportowe, windykacja należności za przewóz oraz problemy z ubezpieczeniami. Kancelaria oferuje w szczególności pomoc w zakresie: krajowych i międzynarodowych przewozów osób i towarów, odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźników i ich ubezpieczycieli, spraw o uszkodzenie i kradzież towarów, spraw związanych z opóźnieniem dostaw.
W obszarze zainteresowań Kancelarii znajduje się także prawo korporacyjne. Działania Kancelarii podejmowane w zakresie prawa korporacyjnego ukierunkowane są przede wszystkim na to aby pomóc Klientom w wyborze jak najkorzystniejszej dla nich formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze zarówno zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych jak i konieczność zabezpieczenia majątków prywatnych Klientów przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Oferta Kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności: doradzanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności branżę prowadzonej działalności, jej rozmiar oraz zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem opodatkowania wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dotyczącej wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentacja Klienta przy wszystkich czynnościach związanych z założeniem danej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, doradzanie oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach związanych z przekształceniami własnościowymi i/lub kapitałowymi podmiotów gospodarczych, w tym w postępowaniach dotyczących przekształceń, łączenia i podziałów spółek prawa handlowego, reprezentację Klientów w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów wewnętrznych i innych aktów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich organów, doradzanie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa.
W obszarze zainteresowań Kancelarii znajduje się także prawo korporacyjne. Działania Kancelarii podejmowane w zakresie prawa korporacyjnego ukierunkowane są przede wszystkim na to aby pomóc Klientom w wyborze jak najkorzystniejszej dla nich formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze zarówno zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych jak i konieczność zabezpieczenia majątków prywatnych Klientów przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Oferta Kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności: doradzanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności branżę prowadzonej działalności, jej rozmiar oraz zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem opodatkowania wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dotyczącej wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentacja Klienta przy wszystkich czynnościach związanych z założeniem danej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, doradzanie oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach związanych z przekształceniami własnościowymi i/lub kapitałowymi podmiotów gospodarczych, w tym w postępowaniach dotyczących przekształceń, łączenia i podziałów spółek prawa handlowego, reprezentację Klientów w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów wewnętrznych i innych aktów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich organów, doradzanie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa.
W zakresie usług Kancelarii znajdują się sprawy spadkowe i związane z podziałem majątku. Najczęstszymi problemami Klientów są sprawy związane z planowaniem spadkowym, podziałem majątków spadkowych, jak również podziałem majątków dorobkowych małżonków po rozwodzie. Pomoc Kancelarii jest szczególnie pożądana w sprawach o podział majątku, w skład którego wchodzą nieruchomości. Najczęstszymi problemami, przy których pomaga Kancelaria są sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność spadkową, dziedziczenie gospodarstw rolnych, podział majątku dorobkowego, zniesienie współwłasności nieruchomości, rozliczenia pomiędzy spadkobiercami. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach niewymienionych powyżej, a wchodzących w skład szeroko rozumianego prawa spadkowego oraz prawa nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola oznaczone * są obowiązkowe.

  [ zapraszamy ]

  Porozmawiajmy

  Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  ADRES:

  ul. Biecka 32, 38-300 Gorlice

  E-MAIL:

  mw@psmw.pl - Marek Wszołek
  ps@psmw.pl - Paweł Sokół
  sekretariat@psmw.pl - Sekretariat

  TELEFON:

  (18) 353 77 18 - Sekretariat
  607 845 808 - Marek Wszołek
  605 923 006 - Paweł Sokół

  Paweł Sokół, Marek Wszołek Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Gorlicach

  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000870238

  ul. Biecka 32, 38-300 Gorlice, NIP: 7382162052, REGON: 387551993

   

  rachunek bankowy:

  28109028350000000147221864

  Santander Bank Polska S.A.